Sự liên quan của Thủy Tổ với Triều Lê

Sự liên quan của Thủy Tổ với Triều Lê

     Thời kỳ loạn thập nhị sư quân ở đất nước ta (năm 965), có Đinh Bộ Lĩnh đứng ra dẹp loạn, có Lê Hoàn đứng ra làm thống soái thập đạo tướng quân